Algemene voorwaarden

   

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig d.d. 25 september 2015

Verkoper is:

Van Veghel Verfgroothandel BV

(Sikkens van Veghel)

Binnenveld 5

5462GK VEGHEL

Kvknummer: 16038674

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Van Veghel Verfgroothandel BV in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de Van Veghel Verfgroothandel BV niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Van Veghel Verfgroothandel BV (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat de inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en Van Veghel Verfgroothandel BV van toepassing (zullen) zijn.

 

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en Van Veghel Verfgroothandel BV van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat Van Veghel Verfgroothandel BV aan de in schriftelijke prijsoffertes opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belasting. Wordt een beslissing gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder 0f meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 liter. Van Veghel Verfgroothandel BV is – indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden – gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen te rekenen van de ontvangst van de order.

 

Artikel 3. LEVERING

Van Veghel Verfgroothandel BV heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal Van Veghel Verfgroothandel BV deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is Van Veghel Verfgroothandel BV gerechtigd de goederen aan derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft Van Veghel Verfgroothandel BV het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan Van Veghel Verfgroothandel BV schriftelijk heeft doen laten weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd. Om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van Van Veghel Verfgroothandel BV. Hij is verplicht Van Veghel Verfgroothandel BV hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Van Veghel Verfgroothandel BV ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks is betrokken, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen.

In geval van overmacht heeft Van Veghel Verfgroothandel BV het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Van Veghel Verfgroothandel BV is ten alle tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Van Veghel Verfgroothandel BV rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Van Veghel Verfgroothandel BV op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Van Veghel Verfgroothandel BV tot aan het moment waarop alle vorderingen – uit deze of eerdere leveranties – van Van Veghel Verfgroothandel BV op koper volledig door koper zijn voldaan.

De goederen kunnen terstond door Van Veghel Verfgroothandel BV worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Van Veghel Verfgroothandel BV aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Artikel 8. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarvan deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan de Van Veghel Verfgroothandel BV vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berende emballage wordt door de Van Veghel Verfgroothandel BV niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Van Veghel Verfgroothandel BV behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Van Veghel Verfgroothandel BV gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Van Veghel Verfgroothandel BV ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal, etc. berusten bij Van Veghel Verfgroothandel BV, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan de Van Veghel Verfgroothandel BV deel uitmaakt.

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Van Veghel Verfgroothandel BV gegeven instructies.

Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden Van Veghel Verfgroothandel BV daarvan direct op de hoogte te stellen.

Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van Van Veghel Verfgroothandel BV te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.

Koper verleent aan Van Veghel Verfgroothandel BV toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de Van Veghel Verfgroothandel BV

 

Artikel 10. KLACHTEN

 1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Van Veghel Verfgroothandel BV worden gebracht binnen in deze paragraaf omschreven termijnen.

     

 1. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is

       overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.     

 1. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende

       de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

 1. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen

      14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch

      in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen, indien op de verpakking

      een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn

      te worden ingediend.

 

 1. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper – met uitsluiting van elk ander

      bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het

      verfinstituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk

      gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

 

 1. De schadevergoedingsplicht van Van Veghel Verfgroothandel BV ter zake de ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3½ x het factuurbedrag van het geleverd waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is Van Veghel Verfgroothandel BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

 

 1. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn

       als die welke door de Van Veghel Verfgroothandel BV zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

 1. Koper is behoudens anders luidend beding  verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. verrekening met enige vordering op Van Veghel Verfgroothandel BV is uitgesloten.

 

 1. Tot het factuurbedrag behoort de in de factuur genoemde kredietbeperkingstoeslag van

maximaal 3%, die uitsluitend in mindering mag worden gebracht indien de factuur voor het

overige binnen 8 dagen na factuurdatum is betaald.

 

 1. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Van Veghel Verfgroothandel BV een rente verschuldigd van 1¼% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

 

 1. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Van Veghel Verfgroothandel BV aangegeven wijze zijn verricht.

 

 1. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is Van Veghel Verfgroothandel BV verplicht koper  schriftelijk  tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is Van Veghel Verfgroothandel BV gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook niet-vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

 

 1. Buiten het verschuldigde bedrag is Van Veghel Verfgroothandel BV gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

 

 1. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin Van Veghel Verfgroothandel BV zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerder met de opgelopen rente volgend lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 40,--. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie Van Veghel Verfgroothandel BV de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 40,--.

 

 1. Van Veghel Verfgroothandel BV is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien Van Veghel Verfgroothandel BV het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

 

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage hebben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank waarbinnen Van Veghel Verfgroothandel BV, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard hebben.

Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.